Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1 - Definities.

Artikel 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de verhuurder: Bootjes en Broodjes, die bedrijfsmatig boten verhuurt.
b. de huurder: Hij (natuurlijk persoon) die, niet handelend in de uitoefening
van een beroep of bedrijf (consument), tegen betaling goederen van de
verhuurder in gebruik heeft. De verhuurder heeft een leeftijd van minimaal 21
jaar. Huurder verklaart zich door ondertekening van de huurovereenkomst aan
onderstaande huurvoorwaarden en algemene voorwaarden te houden.
c. de huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt
om de huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te
geven.
d. gehuurde goederen: alle op de huurovereenkomst vermelde goederen die de
huurder van de verhuurder huurt. Hieronder valt in ieder geval het vaartuig,
maar eventueel ook meegehuurde zwemvesten en andere toebehoren.
e. gevolgschade: schade voortvloeiend uit een incident waarbij schade is
ontstaan aan de goederen. Dit kan o.a. bestaan uit gederfde huuropbrengst
vanwege het niet kunnen verhuren van een sloep.


Hoofdstuk 2 - Verplichtingen van verhuurder

Artikel 2
a. Bij aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder de gehuurde
goederen over aan de huurder. De verhuurder draagt zorg voor de goede staat
van het goed.
b. De verhuurder verplicht zich het gehuurde goed ten behoeve van de huurder
te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, casco-schade en diefstal voor
de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. De
verzekering staat het gebruik van het vaartuig voor verhuur toe.
c. De verhuurder verplicht zich bij voorafgaande reservering door de huurder
het vaartuig vast te houden voor de besproken huurperiode.
d. De verhuurder betaalt na afloop van de huurperiode de in Hoofdstuk 3
artikel 4 genoemde borg terug, eventueel verminderd met de in Hoofdstuk 3
genoemde kosten.


Hoofdstuk 3 - Verplichtingen van huurder

Artikel 3.
De huurder dient het vaartuig op de vooraf besproken tijd en plaats op te
halen. Indien de huurder hierin verzuimt, heeft de verhuurder het recht het
vaartuig aan andere huurders te verhuren.

Artikel 4.
Voor de gehuurde goederen betaalt de huurder vooraf de huur en per boot een
borg van 150 euro. Deze borg geldt als aanbetaling bij het eventueel gebruik
van het eigen risico van de huurder. Het eigen risico van de huurder bedraagt
250 euro.

Artikel 5.
De huurder is verplicht de inventaris en schade van het vaartuig te controleren
en ondertekenen op volledigheid aan de hand van de inventarislijst en het
schadeformulier. Bij geconstateerde onvolledigheid dient de huurder dit
voorafgaand aan de huurperiode kenbaar te maken aan de verhuurder.

Artikel 6.
De huurder is verplicht zich tijdens de huurperiode als een goed huisvader te
ontfermen over de gehuurde goederen. Daarnaast gedraagt hij zich tijdens de
huurperiode conform de regels van goed zeemanschap, waarbij bovendien de
landelijke en lokale wetten en regels voor het gebruik van vaartuigen in acht
dienen te worden genomen.

Artikel 7.
De huurder is verplicht zich tijdens de huurperiode te confirmeren aan de
huisregels van de verhuurder met betrekking tot het gebruik van het vaartuig.
Hieronder wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan:
a. De huurder is verplicht om passagiers die niet kunnen zwemmen te voorzien
van een goed passend zwemvest, al dan niet door de verhuurder ter
beschikking gesteld.
b. Het is de huurder niet toegestaan om kinderen te laten varen.
c. Het is de huurder niet toegestaan om meer dan zes (6) personen op het
vaartuig toe te laten, tenzij uitdrukkelijk nader overeengekomen. Bij
constatering van overschrijding van dit maximum aantal personen geldt een
meerprijs van twintig (20) euro per persoon die het maximum overschrijdt.
d. Het is de huurder niet toegestaan het vaartuig aan een derde af te staan,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.
e. Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan te brengen in of aan
het vaartuig.
f. Het is de huurder niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de
verhuurder honden toe te laten op het vaartuig. Wanneer de toestemming door
de verhuurder is verleend, draagt de huurder zorg voor verwijdering van de
hondenharen uit het vaartuig.
g. De huurder mag het vaartuig slechts gebruiken in het door de verhuurder
aangewezen vaargebied. Dit vaargebied omvat Leiden en omgeving,
waaronder wordt begrepen de Vliet en de Kagerplassen, exclusief het
Braassemermeer.
h. De huurder dient zich te allen tijde te confirmeren aan de aanwijzingen van
de verhuurder of het personeel.
i. Het is de huurder niet toegestaan andere vaartuigen te slepen, tenzij
uitdrukkelijk nader overeengekomen.
j. Bij enstig misbruik kunt u gesommeerd worden om de boot te verlaten. Alle gemaakte kosten en volgschade worden bij de huurder in rekening gebracht.

Artikel 8.
Kosten tijdens het gebruik van de gehuurde goederen, zoals haven-, lig- en
bruggelden, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 9.
De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties tijdens de
huurperiode toestemming nodig van de verhuurder. Wanneer de kosten van de
reparatie gespecificeerd zijn en binnen het normale onderhoud van het
vaartuig vallen, zullen de kosten voor rekening van de verhuurder zijn.
Eventuele door de huurder gemaakte kosten zullen slechts in die gevallen
worden terugbetaald door de verhuurder.

Artikel 10.
Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder de gehuurde goederen
weer over aan de verhuurder.

Artikel 11.
De huurder dient het vaartuig binnen de huurperiode schoon af te leveren op
de verhuurlocatie, alwaar schoonmaakmiddelen en een stofzuiger aanwezig en
beschikbaar zijn. Indien de huurder niet in de gelegenheid is het vaartuig
schoon af te leveren, brengt de huurder 15 euro aan schoonmaakkosten in
rekening.


Hoofdstuk 4 – Aansprakelijkheid

Artikel 12.
De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies en/of inbeslagname van
de gehuurde goederen, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan
gedurende de periode dat de huurder de goederen onder zich had. De huurder
kan zich slechts dan kwijten van zijn aansprakelijkheid indien bewezen is dat
de schade niet door (mede)opvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan de
huurder of de (mede)opvarenden is toe te rekenen. Onder deze schade wordt
ook verstaan de gevolgschade.

Artikel 13.
De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door de huurder
veroorzaakte schade en/of letsel en/of overlijden door het gebruik van de
gehuurde goederen. Onder schade wordt ook verstaan gevolgschade.
Hoofdstuk 5 – Verzuim en wanprestatie

Artikel 14.
Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst
niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst als ontbonden
beschouwen. De verhuurder restitueert in bovenstaand geval onmiddellijk alle
reeds betaalde bedragen.

Artikel 15.
De huurder dient het vaartuig binnen de overeengekomen huurperiode af
leveren bij de verhuurder. Wanneer het vaartuig zonder bericht en
voorafgaande toestemming te laat door de huurder wordt afgeleverd, wordt
een bedrag van vijftien (15) euro per kwartier berekend, eventueel
vermeerderd met vervolgschade, tenzij de verlate teruggave niet aan de
huurder kan worden toegerekend.

Artikel 16.
Indien het vaartuig na verloop van de huurperiode door de huurder niet in
dezelfde staat bij de verhuurder wordt afgeleverd als de staat waarin het
vaartuig zich voorafgaand aan de huurperiode bevond, dan wel indien de
huurder niet heeft gehandeld conform de in Hoofdstuk 3 van deze algemene
voorwaarden genoemde bepalingen, is de verhuurder gerechtigd het vaartuig
in de laatstgenoemde staat te herstellen op kosten van de huurder. Hieronder
wordt o.a. verstaan:
a. Herstelwerkzaamheden aan het vaartuig
b. Schoonmaakkosten
c. Verlies of vermissing van aan het vaartuig verbonden goederen, zoals
tuigage en/of inventaris
Betaling geschiedt á contant, per PIN-betaling en/of middels het inhouden van
(een deel van) de borg.

Artikel 17.
Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huurprijs niet voldoet, dan wel
zijn verplichtingen conform de huurovereenkomst niet nakomt, is de huurder in
verzuim, gerekend vanaf de datum dat verhuurder de huurder in gebreke heeft
gesteld. De huurder wordt vanaf die datum geacht in verzuim te zijn, zodat de
verhuurder de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor
ontbonden kan houden en kan de verhuurder het vaartuig tot zich nemen.
Hoofdstuk 6 - Overmacht

Artikel 18.
a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij
daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor hun rekening komt.
b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop verhuurder geen invloed kan
uitoefenen.
c. Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert.
Hoofdstuk 7 – Annulering en reclame

Artikel 19.
Klachten over de huurovereenkomst en de uitvoering daarvan dienen
schriftelijk en correct omschreven binnen een redelijke termijn bij de
verhuurder ter kennis worden gebracht.
Hoofdstuk 8 - 10-Urenkaart

Artikel 20
Voor houders van de 10-urenkaart gelden naast bovenstaande algemene
voorwaarden de volgende voorwaarden:
a. Op één 10-urenkaart kan, per keer, slechts 1 sloep worden gereserveerd.
b. 10-Urenkaarten zijn tot 2 jaar na de aanschafdatum geldig, maar niet
restitueerbaar.
c. Het is niet toegestaan de 10-urenkaart aan anderen uit te lenen, tenzij in
het uitzonderlijke geval besproken en goedgekeurd door de verhuurder.
d. Ieder gebruik van de 10-urenkaart houdt met betrekking tot het eigen risico
een aparte huurperiode in. Bijvoorbeeld: 10 keer varen zou 10 keer 250 euro
aan eigen risico kunnen kosten.
e. De borg wordt eenmalig vooruit betaald bij de aanschaf van de 10-urenkaart
en wordt na beëindiging van de 10 uren, mits geen aanleiding tot inhouding is
geweest, teruggestort.
f. De verhuurder houdt zich het recht voor om het gebruik van de 10-urenkaart
met onmiddellijke ingang stopt te zetten. Enkel de resterende uren worden
voor de uurwaarde van de 10-urenkaart, en niet meer, gerestitueerd.
g. De huurder zorgt dat adresgegevens en kopie ID up to date bij de
verhuurder aanwezig zijn.