Algemene voorwaarden 

Bekijk ook onze (tijdelijke) Covid-19 maatregelen: Covid-19 maatregelen

Hoofdstuk 1 - Definities.

Artikel 1
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. de verhuurder: Bootjes en Broodjes, die bedrijfsmatig boten verhuurt.
b. de huurder: Hij (natuurlijk persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument), tegen betaling goederen van de verhuurder in gebruik heeft. De huurder heeft een leeftijd van minimaal 21 jaar. Huurder verklaart zich door ondertekening van de huurovereenkomst aan onderstaande huurvoorwaarden, algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden zoals de Covid-maatregelen (zie meest recente versie op onze website) te houden. .
c. de huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbindt om de huurder tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.
d. gehuurde goederen: alle op de huurovereenkomst vermelde goederen die de huurder van de verhuurder huurt. Hieronder valt in ieder geval het vaartuig, maar eventueel ook meegehuurde zwemvesten en andere toebehoren.
e. gevolgschade: schade voortvloeiend uit een incident waarbij schade is ontstaan aan de goederen of niet nakomen verplichtingen huurder. Dit kan o.a. bestaan uit gederfde huuropbrengst vanwege het niet kunnen verhuren van een sloep.


Hoofdstuk 2 - Verplichtingen van verhuurder

Artikel 2
a. Bij aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder de gehuurde goederen over aan de huurder. De verhuurder draagt zorg voor de goede staat van het goed.
b. De verhuurder verplicht zich het gehuurde goed ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, casco-schade en diefstal voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied. De verzekering staat het gebruik van het vaartuig voor verhuur toe.
c. De verhuurder verplicht zich bij voorafgaande reservering door de huurder het vaartuig vast te houden voor de besproken huurperiode.
d. De verhuurder betaalt na afloop van de huurperiode de in Hoofdstuk 3 artikel 4 genoemde borg terug, eventueel verminderd met de in Hoofdstuk 3 genoemde kosten.


Hoofdstuk 3 - Verplichtingen van huurder

Artikel 3.
De huurder dient het vaartuig op de vooraf besproken tijd en plaats op te halen. Indien de huurder hierin verzuimt, heeft de verhuurder het recht het vaartuig aan andere huurders te verhuren.

Artikel 4.
Voor de gehuurde goederen betaalt de huurder vooraf de huur en per boot een borg van 150 euro. Deze borg geldt als aanbetaling bij het eventueel gebruik van het eigen risico van de huurder. Het eigen risico van de huurder bedraagt 250 euro.

Artikel 5.
De huurder is verplicht de inventaris en schade van het vaartuig vooraf te controleren op volledigheid. Bij geconstateerde onvolledigheid dient de huurder dit voorafgaand aan de huurperiode kenbaar te maken aan de verhuurder.

Artikel 6.
De huurder is verplicht zich tijdens de huurperiode als een goed huisvader te ontfermen over de gehuurde goederen. Daarnaast gedraagt hij zich tijdens de huurperiode conform de regels van goed zeemanschap, waarbij bovendien de landelijke en lokale wetten en regels voor het gebruik van vaartuigen in acht dienen te worden genomen.

Artikel 7.
De huurder is verplicht zich tijdens de huurperiode te confirmeren aan de huisregels van de verhuurder met betrekking tot het gebruik van het vaartuig.
Hieronder wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan:
a. De huurder is verplicht om passagiers die niet kunnen zwemmen te voorzien van een goed passend zwemvest, al dan niet door de verhuurder ter beschikking gesteld.
b. Het is de huurder niet toegestaan om kinderen te laten varen.
c. Het is de huurder niet toegestaan om meer dan zes (6) of acht (8) of twaalf (12) personen op het vaartuig toe te laten, afhankelijk van de sloep die u geboekt heeft, tenzij uitdrukkelijk nader overeengekomen. Bij constatering van overschrijding van dit maximum aantal personen geldt een meerprijs van vijfentwintig (25) euro per persoon die het maximum overschrijdt.
d. Het is de huurder niet toegestaan het vaartuig aan een derde af te staan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.
e. Het is de huurder niet toegestaan veranderingen aan te brengen in of aan het vaartuig.
f. Het is de huurder niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de verhuurder honden toe te laten op het vaartuig. Wanneer de toestemming door de verhuurder is verleend, draagt de huurder zorg voor verwijdering van de
hondenharen uit het vaartuig.
g. De huurder mag het vaartuig slechts gebruiken in het door de verhuurder aangewezen vaargebied. Dit vaargebied omvat Leiden en omgeving, waaronder wordt begrepen de Vliet en de Kagerplassen, exclusief het Braassemermeer.
h. De huurder dient zich te allen tijde te confirmeren aan de aanwijzingen van de verhuurder of het personeel.
i. Het is de huurder niet toegestaan andere vaartuigen of objecten te slepen, tenzij uitdrukkelijk nader overeengekomen.
j. Bij ernstig misbruik kunt u gesommeerd worden om de boot te verlaten. Alle gemaakte kosten en volgschade worden bij de huurder in rekening gebracht.

Artikel 8.
a. Kosten tijdens het gebruik van de gehuurde goederen, zoals haven-, lig- en bruggelden, zijn voor rekening van de huurder.
b. Indien huurder met een creditcard betaalt zijn daar extra kosten aan verbonden: €3,50 bij betaling huur, €10 bij betaling borg.

Artikel 9.
De huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties tijdens de huurperiode toestemming nodig van de verhuurder. Wanneer de kosten van de reparatie gespecificeerd zijn en binnen het normale onderhoud van het
vaartuig vallen, zullen de kosten voor rekening van de verhuurder zijn. Eventuele door de huurder gemaakte kosten zullen slechts in die gevallen worden terugbetaald door de verhuurder.

Artikel 10.
Binnen de overeengekomen de huurperiode draagt de huurder de gehuurde goederen weer over aan de verhuurder.

Artikel 11.
De huurder dient het vaartuig binnen de huurperiode schoon af te leveren op de verhuurlocatie, alwaar schoonmaakmiddelen en een stofzuiger aanwezig en beschikbaar zijn. Indien de huurder niet in de gelegenheid is het vaartuig schoon af te leveren, brengt de huurder 15 euro aan schoonmaakkosten in rekening.


Hoofdstuk 4 – Aansprakelijkheid

Artikel 12.
De huurder is aansprakelijk voor schade en/of verlies en/of inbeslagname van de gehuurde goederen, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de periode dat de huurder de goederen onder zich had. De huurder kan zich slechts dan kwijten van zijn aansprakelijkheid indien bewezen is dat de schade niet door (mede)opvarenden is veroorzaakt, dan wel niet aan de huurder of de (mede)opvarenden is toe te rekenen. Onder deze schade wordt ook verstaan de gevolgschade.

Artikel 13.
De verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door de huurder veroorzaakte schade en/of letsel en/of overlijden door het gebruik van de gehuurde goederen. Onder schade wordt ook verstaan gevolgschade.

Hoofdstuk 5 – Verzuim en wanprestatie

Artikel 14.
Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet nakomt, kan de huurder de huurovereenkomst als ontbonden beschouwen. De verhuurder restitueert in bovenstaand geval onmiddellijk alle
of redelijk deel van de reeds betaalde bedragen.

Artikel 15.
De huurder dient het vaartuig binnen de overeengekomen huurperiode af leveren bij de verhuurder. Wanneer het vaartuig zonder bericht en voorafgaande toestemming te laat door de huurder wordt afgeleverd, wordt een bedrag van vijfentwintig (25) euro voor de 6 en 8 pax sloepen en vijfendertig (35) euro voor de 12 pax sloepen per kwartier berekend, eventueel vermeerderd met vervolgschade, tenzij de verlate teruggave niet aan de huurder kan worden toegerekend.

Artikel 16.
Indien het vaartuig na verloop van de huurperiode door de huurder niet in dezelfde staat bij de verhuurder wordt afgeleverd als de staat waarin het vaartuig zich voorafgaand aan de huurperiode bevond, dan wel indien de
huurder niet heeft gehandeld conform de in Hoofdstuk 3 van deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen, is de verhuurder gerechtigd het vaartuig in de laatstgenoemde staat te herstellen op kosten van de huurder. Hieronder
wordt o.a. verstaan:
a. Herstelwerkzaamheden aan het vaartuig
b. Schoonmaakkosten
c. Verlies of vermissing van aan het vaartuig verbonden goederen, zoals tuigage en/of inventaris
Betaling geschiedt á contant, per PIN-betaling en/of middels het inhouden van (een deel van) de borg.

Artikel 17.
Indien de huurder de verschuldigde opeisbare huurprijs niet voldoet, dan wel zijn verplichtingen conform de huurovereenkomst niet nakomt, is de huurder in verzuim, gerekend vanaf de datum dat verhuurder de huurder in gebreke heeft gesteld. De huurder wordt vanaf die datum geacht in verzuim te zijn, zodat de verhuurder de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter voor ontbonden kan houden en kan de verhuurder het vaartuig tot zich nemen.

Hoofdstuk 6 - Overmacht

Artikel 18.
a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, waarop verhuurder geen invloed kan uitoefenen.
c. Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert.

Hoofdstuk 7 – Annulering en reclame

Artikel 19
a. Voor het annuleren van uw overeenkomst zie onze annuleringsvoorwaarden.
b. Klachten over de huur- en of boekingsovereenkomst en de uitvoering daarvan dienen schriftelijk en correct omschreven binnen een redelijke termijn bij de verhuurder ter kennis worden gebracht.

Hoofdstuk 8 - 10-Urenkaart

Artikel 20
Voor houders van de 10-urenkaart gelden naast bovenstaande algemene voorwaarden de volgende voorwaarden:
a. Op één 10-urenkaart kan, per keer, slechts 1 sloep worden gereserveerd.
b. 10-Urenkaarten zijn tot 2 jaar na de aanschafdatum geldig, maar niet restitueerbaar.
c. Het is niet toegestaan de 10-urenkaart aan anderen uit te lenen, tenzij in het uitzonderlijke geval besproken en goedgekeurd door de verhuurder.
d. Ieder gebruik van de 10-urenkaart houdt met betrekking tot het eigen risico een aparte huurperiode in. Bijvoorbeeld: 10 keer varen zou 10 keer 250 euro aan eigen risico kunnen kosten.
e. De borg wordt eenmalig vooruit betaald bij de aanschaf van de 10-urenkaart en wordt na beëindiging van de 10 uren, mits geen aanleiding tot inhouding is geweest, teruggestort.
f. De verhuurder houdt zich het recht voor om het gebruik van de 10-urenkaart met onmiddellijke ingang stop te zetten. Enkel de resterende uren worden voor de uurwaarde van de 10-urenkaart, en niet meer, gerestitueerd.
g. De huurder zorgt dat adresgegevens en ID gegevens up to date bij de verhuurder aanwezig zijn.

Hoofdstuk 9 - Toepassing:

Artikel 21
Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

Huisregels

1. Bootjes en Broodjes gaat er vanuit dat u bij het huren van een boot in staat bent deze naar behoren te besturen (onder meer niet onder invloed van alcohol of drugs). De huurders worden geacht op de hoogte te zijn van de plaatselijk en algemeen geldende (vaar)regels.

2. Bootjes en Broodjes verwacht dat de huurder zich houdt aan de belangrijkste regel op het water: goed zeemanschap. Het gaat erom dat u uw gezond verstand gebruikt tijdens het varen, waar dan ook. Voorbeelden hiervan zijn te vinden in onderstaande bepalingen.

3. Huurder dient alles in zijn/haar macht te doen of te laten om een aanvaring of ongeval te voorkomen, óók als u volgens de vaarregels voorrang zou moeten krijgen.

4. Neem bij bruggen het middelste bruggat en vaar pas in als de andere zijde vrij is.

5. Houdt rechts (indien mogelijk).

6. Als u stuurboordwal vaart (aan de rechterkant), heeft u voorrang op schepen die dat niet doen.

7. Beroepsvaart heeft altijd voorrang (denk aan duw- en sleepboten, maar ook de rondvaartboten).

8. Kleine schepen (tot 20 meter) moeten voorrang verlenen aan grote schepen (langer dan 20 meter).

9. Geef voorrang aan zeilboten, roeiboten en kano’s.

10. Voor kleine motorschepen onderling geldt: het schip dat van stuurboord nadert, gaat voor.

11. Wie vanuit een nevenvaarwater een hoofdvaarwater opvaart, mag andere vaarweggebruikers niet hinderen. U moet dan voorrang verlenen aan alle schepen op het hoofdvaarwater.

12. Verleen in geval van twijfel voorrang. Neem nooit voorrang op het water, u dient voorrang te krijgen.

13. Varen op plaatsen waar gezwommen wordt is sterk af te raden. Ondergedoken zwemmers zijn vaak lange tijd niet zichtbaar. Een bootschroef, ook elektra, is levensgevaarlijk.

14. Hinder geen overige watergebruikers.

15. Ga niet zwemmen met een draaiende motor, haal desnoods de sleutel uit het contact.

16. Merkt u dat er vuil in de schroef zit, verwijder deze. Indien mogelijk via de inspectiekoker. Zorg ervoor dat de motor niet draait, haal desnoods de sleutel uit het contact.

17. Voelt u een obstakel onder de boot, zet de motor in de neutraalstand tot het obstakel onder de boot vandaan is.

18. Vaar niet vlak langs oevers (vissers, gezonken boten of fietsen e.d. kunnen schade veroorzaken).

19. Vaar niet buiten de stad bij harde wind. Zorg dat u niet op het water bent bij onweer.

20. Hoge golven haaks aansnijden.

21. Help uw medemens in nood, bijvoorbeeld bij een defecte motor.

22. Slepen van boten/objecten is zonder overleg niet toegestaan.

23. Bind de boot goed vast als u aanmeert en alleen op plaatsen waar dit is toegestaan en mogelijk is (niet bij bossages, houten walkanten etc). Hang stootwillen op de juiste plek.

24. Vaar nooit in het donker tenzij u rondom schijnende verlichting aan boord gebruikt.

25. Kinderen en mensen die niet kunnen zwemmen moet u voorzien van een goed passend reddingsvest. Er zijn reddingsvesten aanwezig op de boot en de verhuurlocatie. Controleer dat u voldoende vesten bij heeft.

26. Het is de huurder niet toegestaan personen onder de 21 jaar te laten varen.

27. De huurder dient een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

28. Reservering van meer dan één sloep kan uitsluitend bij vooruitbetaling. Deze reserveringen worden pas definitief na ontvangst van uw betaling.

29. Annuleren kan uitsluitend na overleg en met instemming van Bootjes en Broodjes. Omboeken of annuleren kan tot een dag voor vertrek. Tot 72 uur voor vertrek bedragen de verwerkings- en adminstratieve kosten €10,- per sloep. Tot 24 uur voor vertrek bedragen deze kosten €20,- per sloep. Binnen 24 uur voor vertrek is restitutie (tenzij gebruik gemaakt wordt van de slecht weer regeling) niet mogelijk. Annuleren bij regen en hevige wind is kosteloos mogelijk. Op de dag van vertrek stelt de verhuurder vast of de weersomstandigheden dusdanig zijn dat u kosteloos kunt annuleren.

30. De huurtijden liggen vast. Mocht u tijdens de huurperiode overwegen langer te willen varen dan kan dit uitsluitend na telefonisch overleg en toestemming van Bootjes en Broodjes.

31. Brengt u de sloep te laat terug zonder bericht en onze goedkeuring, dan berekenen wij een bijdrage van € 25,- per 15 minuten en vervolgschade.

32. Maximaal 6 of 8 of 12 personen per sloep, afhankelijk van de sloep die u geboekt heeft. Wanneer tóch meer personen in de sloep blijken te hebben gevaren zonder overleg en toestemming geldt een meerprijs van €25,- p.p.

33. Honden in de boot zijn uitsluitend na overleg en toestemming toegestaan. Huurder draagt er dan zorg voor dat de kussens en boot vrij zijn van haren.

34. Huurder verklaart zich door ondertekening van de huurovereenkomst aan deze huisregels en algemene voorwaarden van Bootjes en Broodjes te houden.